JAARREKENING

Balans per 31 december

Balans per 31 december

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

PASSIVA

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.668.388

1.589.445

Algemene reserves

32.105.513

30.819.066

Bestemmingsreserves

15.176.125

15.005.808

Materiële vaste activa

47.281.638

45.824.874

Investeringen met een economisch nut, overig

110.392.863

106.491.469

Erfpachtsgronden

0

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening

7.572.532

3.088.378

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

5.437.039

4.756.699

54.854.170

48.913.252

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.231.706

2.360.809

118.061.608

113.608.978

Voorzieningen

13.318.204

11.904.242

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

18.323

18.323

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

49.861.175

64.531.980

Overige langlopende leningen

2.474.112

2.710.207

Waarborgsommen

134.267

686.691

2.492.435

2.728.530

49.995.442

65.218.672

Totaal vaste activa

122.222.432

117.926.952

Totaal vaste passiva

118.167.816

126.036.165

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie

5.726.934

15.419.546

Gereed product en handelsgoederen

21.153

18.973

Vooruitbetalingen

5.748.087

15.438.519

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

5.956.559

4.899.011

Liquide middelen

9.229.469

6.276.861

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.792.052

0

Overige schulden

7.342.956

2.589.114

Overige vorderingen

2.214.617

2.663.480

16.572.425

8.865.975

10.963.228

7.562.491

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

Vorderingen op openbare lichamen

2.710.031

7.510.369

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

Overige vorderingen

3.033.890

1.050.072

Liquide middelen

0

0

5.743.921

8.560.441

Overige schulden

10.763.601

13.292.381

10.763.601

13.292.381

Liquide middelen

Liquide middelen

5.950

19.705

Liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom (RBL)

6.624.506

3.304.585

6.630.456

3.324.290

Overlopende activa

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

• Europese overheidslichamen

0

0

• Europese overheidslichamen

0

60.000

• Het Rijk

1.068.940

101.539

• Het Rijk

3.003.861

1.106.473

• Overige Nederlandse Overheidslichamen

881.145

932.580

• Overige Nederlandse Overheidslichamen

1.440.592

1.183.004

1.950.085

1.034.118

4.444.453

2.349.477

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.075.709

4.140.371

4.075.709

4.140.371

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

962.411

1.003.538

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

196.614

165.981

962.411

1.003.538

196.614

165.981

Totaal vlottende activa

31.998.187

36.923.397

Totaal vlottende passiva

36.052.802

28.814.185

Totaal generaal

154.220.619

154.850.349

Totaal generaal

154.220.619

154.850.349

Borg- en Garantstellingen

129.458.750

116.174.750

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51