JAARREKENING

Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

  • In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
  • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
  • Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).

 

Bedragen x € 1.000

Programma
Lasten 

Omschrijving

Bedrag

1. Programma Samen leven

Onderzoek classificatie kunstobjecten 

8

Projecten Houtense werktafel, werkplan op koers en op koers jongeren 2022

376

Overlopende projecten uit 2021 (ondersteuning samenleving ivm corona, initiatief Bloeizone 'Goy, steunpakket welzijn kwetsbare inwoners, kansrijke start, ouders voor elkaar, brede aanpak dak- en thuisloosheid, pilot zorgfraude)

876

Totaal Programma Samen leven

1.260

2. Programma Duurzame leefomgeving

Lasten grondexploitaties

12.462

Implementatie omgevingswet

541

U16 Ruimtelijk perspectief

52

Bijdrage laadpalen

6

Uitvoering projecten jaarplan BOR

337

Extra kosten toezicht en handhaving vanwege omgevingsvergunningen 2021

520

Herorientatie zelfstandigen (doorlopend uit 2021)

18

Opdrachten RUD (advisering ecologie, Windpark Veerwagenweg) doorlopend uit 2021

43

Mobiliteitsvisie

147

Toevoeging extra uitvoeringsbudget aan BR Implementatie omgevingswet uit alg.beklemde reserve

577

Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot 

1

Toevoeging budget transitievisie warmte aan BR Toekomstfonds

324

Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en Bereikbaarheid

392

Toevoeging saldo exploitatie straatverlichting aan BR Straatverlichting

53

Toevoeging saldo kunstobjecten aan BR Kunstobjecten

5

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

15.478

3. Programma Goede bereikbaarheid

Toevoeging vergoedingen MOOR-meldingen (vergunningen AVOI) aan BR BOR

52

Desinvestering niet-led armaturen van voor 2012 lasten

32

Uitvoering projecten jaarplan BOR

732

Uitvoering projecten civieltechnische kunstwerken (doorlopend uit 2021)

63

Uitvoering projecten mobiliteit en bereikbaarheid, parkeerbeleid

423

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

1.302

Totaal Programma Veilige leefomgeving

0

Totaal Programma Betrokken bij de samenleving

0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Implementatie Wet Open Overheid (WOO)

53

Veranderopgaven naar aanleiding van tussentijdse evaluatie reorganisatie 1 januari 2018

66

Tijdelijke aanstelling BOA's (overlopend budget uit 2021, ivm corona)

166

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

42

Extra lasten ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid

829

Uitvoering motie 120

180

Overlopende projecten uit 2021 (Verbeteren informatiehuishouding en managementinformatie, beveiligingsmanagement, nieuw werkplekconcept)

118

Toevoeging  BR Windfonds Goyerbrug uit Algemene beklemde reserve

150

Niet bestede middelen implementatie WOO 2022 naar BR Overlopende posten

34

Lagere onttrekking algem.beklemde reserve door verhoging ruimte BCF plafond meicirculaire 2022

269

Niet bestede middelen 2022 Kansrijke Start naar BR Overlopende posten

31

Meeropbrengst bouwvergunningen tbv werkzaamheden 2023 aan BR Overlopende posten

850

Niet bestede middelen veranderopgaven nav tussenevaluatie naar BR Overlopende posten

184

Toevoeging aan BR Overlopende posten ivm Amendement ITH instellen Armoedefonds

250

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.222

Totaal incidentele lasten

21.262

 

Bedragen x € 1.000

Programma
Baten

Omschrijving

Bedrag

1. Programma Samen leven

Onttrekking BR Kunstobjecten ivm classificatie onderzoek

8

Onttrekking BR Transities in Samenhang ivm Houtense werktafel, werkplan op koers en op koers jongeren 2022

376

Totaal Programma Samen leven

384

2. Programma Duurzame leefomgeving

Baten grondexploitaties

12.275

Verliesneming grondexploitaties

187

Ontvangen bijdrage tbv transitievisie warmte

324

Subsidie provincie ivm Salto A12 

392

Meeropbrengst omgevingsvergunningen 2022

850

Onttrekking BR Implementatie Omgevingswet ivm implementatie omgevingswet

306

Onttrekking BR Toekomstfonds ivm Ruimtelijk Perspectief  U16 

52

Onttrekking BR Toekomstfonds ivm extra bijdrage laadpalen

6

Onttrekking BR Mobiliteit en bereikbaarheid ivm uitvoering mobiliteitsvisie

147

Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR

337

Onttrekking BR Riolering 4 Efficiencyoverschot verlagen 

-5

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

14.871

3. Programma Goede bereikbaarheid

Onttrekking BR BOR ivm desinvestering huidige niet-led armaturen van voor 2012

32

Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR

732

Ontrekking BR Initieel Onderhoud Openbare ruimte 

58

Onttrekking BR Mobilieit en bereikbaarheid tbv proejcten jaarplan BOR en parkeerbeleid

365

Verlaging onttrekking BR BOR ivm bijdrage Nieuwegein Heemsteedseweg

-362

Bijdrage Nieuwegein ivm Heemsteedse weg

362

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

1.187

Totaal Programma Veilige leefomgeving

0

Inzet griffie in verband met nieuwe raadsleden

64

Totaal Programma Betrokken bij de samenleving

64

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontrekking Alg.beklemde reserve naar BR Implementatie Omgevingswet 

577

Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm nadelig effect aanpassing plafond BCF

693

Onttrekking Alg.beklemde reserve naar BR Windfonds Goyerbrug

150

Onttrekking BR Organisatieontwikkeling ivm implementatie rechtmatigheidsverantwoording

42

Onttrekking BR Organisatie ontwikkeling ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid

829

Onttrekking BR Implementatie omgevingswet ivm implementatie omgevingswet

235

Onttrekking uit Reserve Concern weerstandsvermogen grondexploitaties ivm- Blijven bouwen, vertraging voorkomen Motie 120

180

Onttrekking BR Overlopende posten ivm werkzaamheden vanwege meeropbrengsten bouwvergunningen 2021

520

Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 1 uit te voeren projecten  (ondersteuning samenleving ivm corona, initiatief Bloeizone 'Goy, steunpakket welzijn kwetsbare inwoners, kansrijke start, ouders voor elkaar, brede aanpak dak- en thuisloosheid, pilot zorgfraude)

877

Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 2 uit te voeren projecten  (herorientatie zelfstandigen, opdrachten RUD)

61

Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 3 uit te voeren projecten (civieltechnische kunstwerken)

63

Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 6 uit te voeren projecten (informatiehuishouding, beveiligingsmanagement, werkplekconcept)

118

Ontrekking BR overlopende posten ivm inzet BOA's (doorlopend uit 2021)

166

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.511

Totaal incidentele baten

21.017

Totaal incidentele baten en lasten

-245

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51