JAARREKENING

Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

01.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen Leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakveld

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Saldo

Begroting 2022 na wijziging

Afwijking rekening tov begroting

0.1

Bestuur

0

0

2.987

-78

2.987

-78

2.909

3.379

470

0.10

Mutaties reserves

0

-435

1.584

-891

1.826

-786

4.954

-7.884

8.364

-9.996

-1.632

-3.996

-2.365

0.2

Burgerzaken

1.401

-662

1.401

-662

739

732

-8

0.4

Overhead

14.070

-165

14.070

-165

13.906

12.667

-1.239

0.5

Treasury

25

-33

32

-64

57

-97

-39

158

197

0.61

OZB woningen

371

-8.193

371

-8.193

-7.822

-7.780

42

0.62

OZB niet-woningen

336

-5.174

336

-5.174

-4.838

-4.708

130

0.64

Belastingen overig

0

-177

0

-177

-177

-169

8

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-77.799

0

-77.799

-77.799

-76.252

1.547

0.8

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

618

0

1.800

-2.064

2.418

-2.064

354

4.673

4.319

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

24

0

24

0

24

25

1

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.904

-37

2.904

-37

2.866

2.865

-1

1.2

Openbare orde en veiligheid

46

0

376

-5

1.484

-402

26

0

1.932

-407

1.526

1.385

-141

2.1

Verkeer en vervoer

2.261

-946

4.371

-1.000

31

0

6.663

-1.945

4.718

4.987

269

2.2

Parkeren

20

-10

20

-10

10

-1

-11

2.5

Openbaar vervoer

16

0

16

0

16

11

-5

3.1

Economische ontwikkeling

223

-370

478

0

701

-370

331

297

-34

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.545

-5.701

5.545

-5.701

-155

-158

-3

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

182

-130

182

-130

51

78

27

3.4

Economische promotie

0

-227

0

-227

-227

-220

8

4.1

Openbaar basisonderwijs

136

-56

136

-56

80

79

-1

4.2

Onderwijshuisvesting

2.974

-186

2.974

-186

2.788

3.087

298

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.646

-686

2.646

-686

1.960

1.953

-8

5.1

Sportbeleid en activering

1.069

-183

1.069

-183

886

890

4

5.2

Sportaccommodaties

3.218

-1.567

3.218

-1.567

1.651

1.637

-14

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.151

-207

48

0

2.199

-207

1.992

1.961

-31

5.4

Musea

140

0

140

0

140

139

-1

5.5

Cultureel erfgoed

1.164

-724

1.164

-724

440

418

-21

5.6

Media

766

0

766

0

766

760

-6

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

32

0

4.170

-123

4.202

-123

4.079

3.925

-154

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.910

-728

1.535

-1.636

0

0

6.445

-2.364

4.081

4.530

450

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4.172

0

4.172

0

4.172

4.143

-29

6.3

Inkomensregelingen

15.163

-8.164

240

0

31

0

15.434

-8.164

7.270

7.149

-121

6.4

WSW en beschut werk

550

0

550

0

550

685

135

6.5

Arbeidsparticipatie

1.012

83

1.012

83

1.095

1.240

144

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.804

-14

3.804

-14

3.790

3.715

-75

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.189

-255

3.189

-255

2.933

2.912

-21

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.675

0

11.675

0

11.675

11.741

66

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

83

0

83

0

83

82

-1

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.451

0

1.451

0

1.451

1.257

-194

7.1

Volksgezondheid

2.983

-171

2.983

-171

2.812

2.649

-162

7.2

Riolering

3.246

-3.694

3.246

-3.694

-448

-478

-30

7.3

Afval

6.138

-6.778

6.138

-6.778

-640

-625

15

7.4

Milieubeheer

2.268

-71

26

0

2.293

-71

2.222

2.560

338

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

137

-181

137

-181

-44

-44

0

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.312

-196

1.312

-196

1.116

1.678

562

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.940

-6.753

0

-2

6.940

-6.755

185

0

-185

8.3

Wonen en bouwen

2.725

-2.143

2.725

-2.143

581

623

42

Eindtotaal

62.254

-12.939

38.929

-28.368

6.233

-1.796

5.979

-2.075

5.081

-741

21.619

-101.749

140.095

-147.667

-7.573

-3.362

4.211

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51