JAARREKENING

Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

x € 1.000

Programma

Werkelijk
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Begroot
2024

Begroot
2025

Omschrijving

Lasten (Dotaties)

2. Programma Duurzame leefomgeving

Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve archeologiebeleid (vervallen in 2020)

0

0

0

0

0

Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve Beheer Openbare ruimte

1.710

1.814

1.913

2.014

2.114

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

1.710

1.814

1.913

2.014

2.114

Totaal lasten (dotaties)

1.710

1.814

1.913

2.014

2.114

Baten (Onttrekkingen)

1. Programma Samen leven

Jaarlijkse bijdrage in lasten afschrijvingskosten Theater uit bestemmingsreserve afschrijving extra krediet Cultuurcentrum

29

29

29

29

29

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

29

29

29

29

29

2. Programma Duurzame leefomgeving

Jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten krediet vervangen masten en armaturen openbare verlichting 2014 (vervallen m.i.v. 2022)

14

0

0

0

0

Bijdrage rente overdracht grond naar algemene dienst t.b.v. tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft

8

8

8

8

8

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

22

8

8

8

8

3. Programma Goede bereikbaarheid

Jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten geluidsschermen uit bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte (vervallen in 2021)

0

0

0

0

0

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

0

0

0

0

0

Totaal baten (onttrekkingen)

51

37

37

37

37

Totaal baten (onttrekkingen) en lasten (dotaties)

-1.659

-1.777

-1.876

-1.977

-2.077

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51