JAARREKENING

Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Mevrouw A.J. Barink

Mevrouw C.M.S. Visser

Functiegegevens 

Gemeentesecretaris

Raadsgriffier

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 - 31-12

01/01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deelfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen               (detacheringsvergoeding Hofland)

124.975,64

84.409,49

Beloning betaalbaar op termijn

22.098,84

16.733,76

Subtotaal

147.074,48

101.143,25

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000,00

216.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging/ vergoeding

147.074,48

101.143,25

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Deelfactor 2021 in fte

1,0

1,0

Dienstverband?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

118.782,24

85.789,95

Beloning betaalbaar op termijn

21.675,24

15.993,24

Subtotaal

140.457,48

101.783,19

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

209.000,00

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 

140.457,48

101.783,19

 

Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Bedragen x € 1

D. Berends

Functiegegevens

Raadsgriffier

Kalenderjaar

2022

2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

1-1 t/m 31-7

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

7

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

206

199

193

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

193.300,00

Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

114.948,00

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

90.440,00

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

90.440,00

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

  90.440,00

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51