Bestuurlijke beschouwingen

Rekeningresultaat

De jaarrekening van de gemeente Houten sluit in 2022 met een positief rekeningresultaat van € 7,6 miljoen.

Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning van de organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen.

De ‘begroting na wijzigingen’ bestaat uit de vastgestelde begroting 2022 (4 november 2021), de eerste en tweede bestuursrapportage 2022 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht.

Het verloop van het resultaat 2022, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt:

Tabel 1: Rekeningresultaat 2022

 bedragen x  €  1.000

Financieel resultaat

Rekening
2021

Begroting
2022 na
Wijziging

Rekening
2022

Afwijking
2022

Lasten

130.308

153.736

131.731

-22.006

Baten

131.739

153.102

137.671

-15.430

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

1.431

-634

5.941

6.575

Toevoeging aan reserves

10.900

8.066

8.364

298

Onttrekking aan reserves

12.558

12.062

9.996

-2.066

Saldo mutaties reserves

1.658

3.996

1.632

-2.365

Gerealiseerd resultaat

3.088

3.362

7.573

4.211

Samenstelling en analyse van het resultaat
Het verschil tussen het saldo van de begroting 2022 en dat van de jaarrekening 2022 bedraagt positief € 4,2 miljoen. Dit komt door verschillen tussen de begroting na wijziging (maandelijkse begrotingswijziging december 2022) en de realisatie van een aantal onderdelen.
In deze analyse worden de onderwerpen genoemd die het grootste effect hebben op de afwijking tussen het geraamde resultaat (maandelijkse begrotingswijziging december ’22) en het gerealiseerde resultaat. Daarbij worden eventuele verrekeningen tussen programma’s en reserves meegenomen in de analyse, waardoor de bedragen en toelichtingen kunnen afwijken van verschillenanalyses bij de staat van baten en lasten.

Tabel 2: Jaarrekeningresultaat 2022

bedragen x € 1.000

Onderwerp

Bedragen

Jaarrekeningresultaat 2022

      7.573

Prognose na maandelijkse begr.wijz.december'22

      3.362

Verschil

      4.211

Analyse op hoofdlijnen

- Algemene uitkering

      1.547

- Algemene baten en lasten

        942

- Omgevingsvergunningen/implementatie omgevingswet

        631

- Uitvoeringskosten/regelingskosten WIL

       -375

- Onderwijs

        373

- Sociaal domein

        278

- GGD

       -243

- Financiering

        189

- OZB

        170

Diverse > (-) € 75.000 en < (-) € 150.000

        168

Diverse > (-) € 25.000 en (-)<  € 75.000

        220

Diverse < (-) € 25.000 

        311

Totaal

4.211

 

Hieronder wordt bovenstaande tabel toegelicht.

Algemene uitkering (€ 1,547 mln voordeel)
De mutaties uit de decembercirculaire 2022 konden niet meer in de begroting verwerkt worden (totaal 1,333 miljoen). Het resterende verschil van 0,137 miljoen is ontstaan door afrekeningen over voorgaande jaren.

Algemene baten en lasten (€ 0,942 mln voordeel)
Er is een voordeel doordat de werkelijk toe te rekenen BTW op afvalstoffen- en rioolheffing hoger is dan geraamd (0,438 mln voordeel). Daarnaast is de voorziening dubieuze debiteuren verlaagd (0,112 mln voordeel), doordat een debiteur, waarvan de verwachting was dat deze niet zou betalen, toch betaald heeft. Er is minder personeel ingehuurd dan geraamd (0,681 mln voordeel).
Daartegenover staat een storting in nieuwe voorziening verlofsparen (0,376 mln nadeel). In cao zijn afspraken gemaakt dat werknemers de niet-wettelijke uren kunnen sparen. Alle resterende niet-wettelijke verlofuren per 31-12 zijn tegen een gemiddeld uurtarief toegevoegd aan de voorziening.
Overige verschillen (0,087 mln nadeel).

Omgevingsvergunningen/implementatie omgevingswet (€ 0,631 mln voordeel)
Van lopende aanvragen omgevingsvergunningen is niet altijd duidelijk wanneer ze verleend worden (en of ze verleend worden). De doorlooptijd van vergunningen verschilt. Zeker aan het einde van het jaar kan het zijn dat een vergunning bijvoorbeeld pas in het volgende jaar verleend wordt, waardoor het inschatten van de verwachte eindstand van de legesinkomsten aan het einde van het jaar lastig is. De leges worden opgelegd bij het besluit. In het laatste kwartaal van 2022 zijn meer grote aanvragen verleend dan eerder ingeschat was, zoals een aantal woningbouw projecten en verbouwingen van kantoorpanden tot woningen.
Daarnaast zijn de werkelijke lasten in het kader van de implementatie Omgevingswet lager dan begroot als gevolg van onderschrijding bij inhuur en latere indiensttreding dan op basis van besluitvorming gewenst was.

Uitvoerings-/regelingskosten WIL (€ 0,375 nadeel)
Energietoeslag (689k nadeel). In de decembercirculaire is 761k aanvullend beschikbaar gekomen t.b.v. de energietoeslag. Doordat deze circulaire niet meer in de begroting verwerkt kon worden, is binnen minimavoorzieningen een nadeel ontstaan en een voordeel op het onderdeel Algemene Uitkering (Algemene dekkingsmiddelen), per saldo dus 0.
De uitvoerings- en regelingskosten WIL programma Werk vallen dit jaar flink lager uit (205k voordeel), enerzijds doordat een groot deel van de BTW terug vorderbaar is(55k). Anderzijds bleken de beschikbare gestelde middelen bij de WIL in 2021 en voorgaande jaren niet geheel benodigd om de gestelde doelen in het programma volgens plan uit te voeren (150k).  
Ook is een ontvangen afrekening specifieke uitvoeringsregeling 2021 gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek vrijgevallen (75k voordeel). Dit betreft de niet begrote ontvangst van de uitkering door het Rijk over 2021. De uitvoeringskosten zijn in dat gemaakt en vallen daarom vrij in 2022. Overige verschillen (34k voordeel)

Onderwijs (€ 0,373 mln voordeel)
Voor de school de Velduil waren noodlokalen voorzien voor de periode gedurende de nieuwbouw. Deze zouden geplaatst worden bij de locatie De Brug. Als gevolg van een beroepsprocedure wordt er van de plaatsing van noodlokalen afgezien (251k voordeel). De Velduil gaat na afloop van het beroep in het lege gebouw van de Montessorischool Korenmolen. Overige verschillen totaal 119k voordeel, waarvan 53k overige onderwijshuisvesting, 44k leerlingenvervoer en 24 k overig.

Sociaal domein (€ 0,278 voordeel)
WMO voorzieningen (165k nadeel): Begeleiding (107k voordeel), huishoudelijke ondersteuning (101k nadeel), rolstoelen (36k nadeel), verblijf (67k nadeel), woonvoorzieningen (29k nadeel), afrekening oude jaren (40k nadeel), overig (6k voordeel).
Regiotaxi (170k voordeel): Als gevolg van Corona is er minder gebruik gemaakt van de regiotaxi in 2022. Daarnaast speelt een personeelsgebrek in deze sector ook nog een rol.
Zorg in Natura jeugd((243k nadeel): SVMN (131k nadeel), maatwerk (99k voordeel), LTA (66k voordeel), KmB en J&O (196k voordeel), GGZ (583k nadeel), afrekening oude jaren (177k voordeel), coronakosten (58k nadeel), overig (9k nadeel).
Programma sociale koers (196k voordeel): In het uitvoeringsplan voor 2022 werd een gedeelte van de uitgaven (111k) gedekt uit de bestemmingsreserve PTiS. Omdat middelen uit bijvoorbeeld subsidies beschikbaar zijn gekomen, is deze dekking niet nodig is gebleken.
Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd (72k): In eerdere jaren zijn hier via het gemeentefonds incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld. Het restant is in de bestemmingsreserve PTiS gestort, waarvan in 2022 190k als onttrekking begroot staat ter besteding. De werkelijke kosten bedragen 118k.
WSW (137K voordeel): Sinds 2019 is er in de begroting een soort reservepost opgenomen, die in 2022 niet nodig bleek. Als we deze buiten beschouwing laten, resteert een tekort van 50k. Dat komt doordat door een verhuizing naar onze gemeente het aantal SW’ers met 1 is toegenomen.
Stelposten Sociaal domein (102k):In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld die deels niet zijn besteed in 2022.
Overige kleine verschillen 9k(voordeel).

GGDrU (€ 0,243 nadeel)
De Houtense bijdrage voor de afwikkeling in de investering voor het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidzorg van de GGD bedroeg 206k (nadeel). Het Nieuw Digitaal kinddossier GGiD had een klein nadeel van 25k. Overige kleine verschillen 12k(nadeel)

Financiering (€ 0,189 voordeel)
Er waren in 2022 geen nieuwe langlopende leningen nodig. De in 2021 afgesloten langlopende lening is tegen een veel lagere rente (0,49%) afgeslote, dan de begrote rente (1%). Deze was niet in de begroting 2022 geraamd. Er is per saldo teveel te betalen rente geraamd voor nog af te sluiten financiering. Dit levert een voordeel op van 189k.

OZB (€ 0,170 voordeel)
Bij de afhandeling van de nog op te leggen aanslagen 2019 t/m 2021 OZB woningen en niet-woningen is een voordeel ontstaan van 49k.
Daarnaast is in 2022 een voordeel van 129k. Dit komt door een hogere waardeontwikkeling niet-woningen 72k (+1,4% werkelijk, bij tariefsaanlevering was het uitgangspunt nog +0,3%). Bij de woningen is de waardeontwikkeling nog steeds +10,8% maar is er een stukje accres van +0,4% hetgeen hoofdzakelijk de meeropbrengst verklaart van 54k. Overige kleine verschillen 8k(nadeel)

Indien de afwijkingen op de overige budgetten onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen (vanaf € 75.000) op programma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses bij de staat van baten en lasten toegelicht.

Tabel 3: Prognose vrije algemene reserve

x € 1.000

Bedrag

Stand per 1 januari 2022

3.373

Mutaties:

Rekeningresultaat 2021

3.088

Resultaatbestemmingen 2021

-284

Stand per 31 december 2022

6.177

Mutaties:

Rekeningresultaat 2022

7.573

Resultaatbestemming 2022 (Overlopende posten

-600

Resultaatbestemming 2022 (BR Implementatie omgevingswet)

-2.500

Resultaatbestemming 2022  (BR Transitie ICT)

-1.150

Prognose stand per 1 januari 2023

9.500

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51