JAARREKENING

Staat van baten en lasten per programma

Nr.

Programma

Bedrag
begroot
primitief
uitgaven
2022

Bedrag
begroot
primitief
inkomsten
2022

Saldo
begroot
primitief

2022

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2022

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2022

Saldo
begroot na
wijziging

2022

Bedrag
werkelijke
uitgaven

2022

Bedrag
werkelijke
inkomsten

2022

Saldo
werkelijk


2022

01.

Samen Leven

58.872.271

13.107.307

-45.764.964

64.196.873

13.305.674

-50.891.199

62.253.943

12.504.260

-49.749.684

02.

Duurzame leefomgeving

52.164.294

42.236.863

-9.927.431

55.315.417

44.334.157

-10.981.260

37.344.981

27.477.110

-9.867.871

03.

Goede bereikbaarheid

4.346.265

503.681

-3.842.584

4.523.780

658.552

-3.865.228

4.407.021

1.009.609

-3.397.412

04.

Veilige leefomgeving

4.243.711

390.286

-3.853.425

6.125.056

2.491.225

-3.633.831

5.978.703

2.075.314

-3.903.389

05.

Betrokken bij de samenleving

4.913.859

639.243

-4.274.616

5.552.339

639.243

-4.913.096

5.081.015

740.551

-4.340.464

Totaal programma's

124.540.400

56.877.380

-67.663.020

135.713.465

61.428.851

-74.284.614

115.065.663

43.806.844

-71.258.819

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

729.926

-13.577.198

12.847.272

729.926

-13.577.198

12.847.272

738.061

-13.771.823

13.033.762

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

604.869

-67.650.705

67.045.836

76.866

-76.328.695

76.251.829

-77.798.658

77.798.658

Overhead

12.754.558

-293.231

-12.461.327

13.017.896

-350.831

-12.667.065

14.069.244

-164.522

-13.904.722

Saldo financieringsfunctie

128.484

-10.000

-118.484

171.949

-10.000

-161.949

32.327

-64.027

31.700

Vennootschapsbelasting (VpB)

25.034

-25.034

25.034

-25.034

23.737

-23.737

Overige baten en lasten

2.127.461

-1.170.834

-956.627

3.937.864

-1.406.296

-2.531.568

1.801.522

-2.065.599

264.077

Onvoorzien

63.214

-63.214

63.214

-63.214

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

16.433.546

-82.701.968

66.268.422

18.022.749

-91.673.020

73.650.271

16.664.891

-93.864.628

77.199.737

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

140.973.946

139.579.348

-1.394.598

153.736.214

153.101.871

-634.343

131.730.554

137.671.473

5.940.918

Mutaties reserves

Samen Leven

29.375

29.375

699.197

699.197

435.122

435.122

Duurzame leefomgeving

693.125

496.172

-196.953

1.206.438

1.220.881

14.443

1.584.149

890.527

-693.622

Goede bereikbaarheid

1.704.053

1.681.500

-22.553

1.968.433

1.481.775

-486.658

1.826.152

785.894

-1.040.258

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

150.000

1.920.146

1.770.146

4.891.157

8.660.404

3.769.247

4.954.082

7.884.453

2.930.371

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd resultaat

143.521.124

143.706.541

185.417

161.802.242

165.164.128

3.361.886

140.094.937

147.667.469

7.572.532

Toelichting op staat van baten en lasten per programma

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2022

Bedrag
werkelijk
uitgaven

2022

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2022

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2022

Bedrag
werkelijk
inkomsten

2022

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2022

LASTEN
x € 1.000

BATEN
x € 1.000

Samen Leven

64.197

62.254

1.943

-13.306

-12.504

-801

Duurzame leefomgeving

55.315

37.345

17.970

-44.334

-27.477

-16.857

Goede bereikbaarheid

4.524

4.407

117

-659

-1.010

351

Veilige leefomgeving

6.125

5.979

146

-2.491

-2.075

-416

Betrokken bij de samenleving

5.552

5.081

471

-639

-741

101

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

18.023

16.665

1.358

-91.673

-93.865

2.192

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

153.736

131.731

22.006

-153.102

-137.671

-15.430

Mutaties reserves:

Samen Leven

-699

-435

-264

Duurzame leefomgeving

1.206

1.584

-378

-1.221

-891

-330

Goede bereikbaarheid

1.968

1.826

142

-1.482

-786

-696

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

4.891

4.954

-63

-8.660

-7.884

-776

161.802

140.095

21.707

-165.164

-147.667

-17.497

Gerealiseerd resultaat

7.573

Toelichting programma Samen leven

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

WMO voorzieningen
Begeleiding (107k voordeel), huishoudelijke ondersteuning (101k nadeel), rolstoelen (36k nadeel), verblijf (67k nadeel), woonvoorzieningen (29k nadeel), afrekening oude jaren (40k nadeel), overig (6k voordeel). 

-165

5

Bijdrage GGDrU
Afwikkeling Houtense bijdrage in de investering voor het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidzorg van de GGD (206k nadeel).
Nieuw Digitaal kinddossier GGiD (25k nadeel).
Overigen (30k voordeel)

-201

Regiotaxi
Als gevolg van Corona is er minder gebruik gemaakt van de regiotaxi in 2022. Daarnaast speelt een personeelsgebrek in deze sector ook nog een rol.

170

-15

Inburgering
Ter dekking van het bestedingsplan 2022 waren de op dat moment beschikbare middelen uit het gemeentefonds en de specifieke uitkering (SPUK) 2022 ingezet (totaal 509k). Later zijn in de mei- en septembercirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gekomen (verhoging van de lastenbegroting) waardoor de SPUK (baten) niet is ingezet, maar voor besteding in 2023 beschikbaar blijft. M.a.w. de uitgaven konden nagenoeg gedekt worden uit de middelen via het gemeentefonds.

348

-401

Programma sociale koers
In het uitvoeringsplan voor 2022 werd een gedeelte van de uitgaven (111k) gedekt uit de bestemmingsreserve PTiS. Omdat middelen uit bijvoorbeeld subsidies beschikbaar zijn gekomen, is deze dekking niet nodig is gebleken. Zie ook hieronder bij 'mutaties reserves'.

196

HWT/Op Koers
Er was rekening gehouden met de start van 3 projecten die om verschillende redenen niet door zijn gegaan. De uitgaven werden gedekt uit de bestemmingsreserve. Vandaar dat er 81k minder is onttrokken dan begroot, zie bij 'mutaties reserves'.

81

Sociaal culturele centra
Voor het onderzoek naar de toekomst van Jongerencentrum Enter zijn middelen gereserveerd. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit en door een veranderde opdracht is dit onderzoek later in gang gezet dan gepland. Inmiddels is het onderzoek gestart en zal dit budget in 2023 worden aangewend indien akkoord wordt gegaan met het resultaatbestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2022.

90

10

Zorg in Natura jeugd
SVMN (131k nadeel), maatwerk (99k voordeel), LTA (66k voordeel), KmB en J&O (196k voordeel), GGZ (583k nadeel), afrekening oude jaren (177k voordeel), coronakosten (58k nadeel), overig (9k nadeel). 

-243

0

Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd
In eerdere jaren zijn hier via het gemeentefonds incidenteel middelen voor beschikbaar gesteld. Het restant is in de bestemmingsreserve PTiS gestort, waarvan in 2022 190k als onttrekking begroot staat ter besteding. De werkelijke kosten bedragen 118k. Zie ook 'mutaties reserves'.

72

0

Minimavoorzieningen
Armoedefonds (250k voordeel). A.g.v. een amendement bij het collegeprogramma is er 250k beschikbaar gesteld voor het armoedefonds. Deze middelen zijn in 2022 niet besteed en gestort in de bestemmingsreserve overlopende posten zodat het voor 2023 beschikbaar blijft.
Energietoeslag (689k nadeel). In de decembercirculaire is 761k aanvullend beschikbaar gekomen tbv de energietoeslag. Doordat deze circulaire niet meer in de begroting verwerkt kon worden, is binnen minimavoorzieningen een nadeel ontstaan en een voordeel op het onderdeel Algemene Uitkering (Algemene dekkingsmiddelen), per saldo dus 0. Van de beschikbaar gestelde middelen voor energietoeslag is 72k over gebleven (761k - 689k). Dit restant zal als resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening worden voorgelegd ter besteding in 2023.
Overige verschillen (39k voordeel)

-400

75

WWB
We reserveren voor uitkeringen het bedrag dat we van Het Rijk krijgen + 7% (ruim 7 miljoen). De WIL-begroting gaat uit van verwachte aantallen en in lijn daarmee worden rekeningen verstuurd. Dit verklaart het verschil van 200k.

204

0

WSW
Sinds 2019 is er in de begroting een soort reservepost opgenomen, die in 2022 niet nodig bleek. Als we deze buiten beschouwing laten, resteert een tekort van 50k. Dat komt doordat door een verhuizing naar onze gemeente het aantal SW’ers met 1 is toegenomen.

137

0

Onderwijsaccomodaties
N.a.v. raadsvoorstel over bouw fusiescholen was er in de begroting rekening mee gehouden dat de locaties De Brug en Montessori-Oost overgeheveld zouden worden naar de grondexploitatie. Vanwege vertragingen is dat in 2022 nog niet gerealiseerd (443k voordeel lasten en 443k nadeel baten, per saldo 0).
Voor de school de Velduil waren noodlokalen voorzien voor de periode gedurende de nieuwbouw. Deze zouden geplaatst worden bij de locatie De Brug. Als gevolg van een beroepsprocedure wordt er van de plaatsing van noodlokalen afgezien (251k voordeel). De Velduil gaat na afloop van het beroep in het lege gebouw van de Montessorischool Korenmolen.
Overige verschillen totaal 63k voordeel.

799

-485

Onderwijs Achterstanden beleid
In kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft de gemeente een SPUK ontvangen om de onderwijsvertragingen als gevolg van corona te ondervangen. Hier is een bestedingsplan voor opgesteld. Van het plan voor 2022 is 181k niet besteed in 2022 en zal beschikbaar blijven voor besteding van de duur van de regeling. Een gedeelte van 'stress- en prestatiedruk onder jongeren' is niet specifiek bestemd voor een bepaalde workshop en een gedeelte wel. Het bestemde gedeelte is uit te geven, het andere deel is niet uitgegeven en kan dus tot zomer 2025.

181

-181

Stelposten Sociaal domein
In de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld die deels niet zijn besteed in 2022.

102

0

Doorbelasting kostenplaatsen
Tijdens het opstellen van van de begroting worden de kostenplaatsen o.b.v. voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening o.b.v. de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

126

Overige verschillen < € 75.000 

446

190

Totale afwijking voor mutaties reserves

1.943

-801

Mutaties reserves:

Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang (PTiS) voor uitvoeringsplan Sociale Koers (111k), Houtense Werktafel (81k) en Transformatiefonds Sociaal Domein jeugd Lekstroom (72k)

-264

Totale afwijking na mutaties reserves

1.943

-1.065

 (+voordeel/-nadeel) 

Toelichting programma Duurzame leefomgeving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Grondexploitaties
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De boekwaarde is in totaliteit afgenomen met € 10 miljoen ( baten € 12 miljoen  - kosten € 2 miljoen)

         16.807

        -16.807

Grondexploitaties
Er heeft in de grondexploitatie in 2022 een verliesneming plaatsgevonden. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.

             -187

Omgevingswet 
In de septembercirculaire 2022 is een bedrag van € 386.000 beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten implementatie Omgevingswet deze zijn wel begroot op basis van de circulaire maar de.uitvoering vindt plaats in 2023. Daarnaast zijn de werkelijke lasten in het kader van de implementatie Omgevingswet € 138.000 lager dan begroot als gevolg van onderschrijding bij inhuur en latere in diensttreding dan op basis van besluitvorming gewenst was.

              520

Transitievisie Warmte
In 2022 zijn er vanuit het rijk drie uitkering geweest . Via de meicirculaire een uitkering ter uitvoering van het klimaatakkoord € 325.000 en 2 SPUK (specifieke uitkeringen) te weten € 172.000 en € 203.000 voor verduurzamingsmaatregelen particulieren aanpak energiearmoede. Het verschil aan de baten kant wordt veroorzaakt doordat de 2 SPUK-regelingen via de balans worden afgewikkeld. Alle drie de  uitkeringe zijn hierdoor in 2023 beschikbaar voor uitvoering van de regelingen.
De toedeling van de middelen voor energiearmoede aan het budget Transitievisie Warmte is vooral een pragmatische toedeling. Voor de besteding van de middelen is een apart plan van aanpak gemaakt. Het plan van aanpak is samen met team Werk en Inkomen opgesteld (en besproken met lokale partijen zoal Voedselbank, Schuldhulpmaatjes en zo). De activiteiten daarin zetten vooral in op energiebesparing. In die zin zijn ze vergelijkbaar met activiteiten die vanuit de Transitievisie Warmte georganiseerd worden. Binnen het budget is een aparte taak voor energiearmoede aangemaakt, zodat we de besteding goed apart kunnen monitoren (en verantwoorden).

              716

             -374

Afval
Op het gebied van afval hebben zich in 2022 een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die per saldo tot een afwijking van € 8.000N hebben geleid. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn € 91.000 lager.
- Er is een eindafrekening voor de papierinzameling ontvangen waarbij we nog € 255.000 van de AVRI ontvingen.
- Per saldo is daardoor de storting in de egalisatievoorziening € 142.000 hoger.

             -129

              121

Riolering
Het jaar 2022 is gebruikt voor het voorbereiden van een groot aantal projecten voor vervanging en klimaatadaptieve maatregelen die in 2023 tot uitvoering komen. Daardoor is een voordeel ontstaan op de uitgaven en met name de BTW-component (€ 110.000). Daarnaast is sprake van kleinere verschillen.

               -21

                -7

Bouwvergunningen
Aan het einde van het jaar zijn nog een aantal vergunningsaanvragen geweest die gezorgd hebben voor hogere legesinkomsten.

              304

Razu
Er is meer aan salarislasten toegerekend aan RAZU. Dit is neutraal met een hogere bijdrage van de andere deelnemende gemeenten

             -101

              101

Groenvoorzieningen
Door de warme en droge zomer was het nodig planten en bomen vaker water te geven (€ 36 N). Daarnaast is sprake van kleinere verschillen.

               -95

Doorbelasting kostenplaatsen
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

              660

Overige verschillen < € 75.000 

             -386

                -8

Totale afwijking voor mutaties reserves

         17.971

        -16.857

De storting van de uitkering vanuit de meicirculaire ter uitvoering van het klimaatakkoord t.b.v. transitie warmte in de reserve Toekomstfonds 

             -325

Het effect van hogere energielasten voor openbare verlichting heeft zich in 2022 nog niet voorgedaan, waardoor de onttrekking aan de reserve Straatverlichting niet nodig was.

             -160

Er is minder aan de Reserve implementatie Omgevingswet onttrokken vanwege de lagere kosten die hiervoor in 2022 zijn gemaakt. 

               -97

Overige afwijkingen reserves < € 75.000 

               -53

               -73

Totale afwijking na mutaties reserves

         17.593

        -17.187

 (+voordeel/-nadeel) 

Toelichting programma Goede bereikbaarheid

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Civieltechnische kunstwerken (€ 212 V)
Door capaciteitsgebrek in eerdere jaren konden een aantal onderhoudsprojecten voor civieltechnische kunstwerken niet worden uitgevoerd in 2022. Deze worden in 2023 alsnog opgepakt. Het betreft onder andere het vervangen van de slijtlaag Schonenveldsebrug/Rondweg, het houtherstel van diverse brugpalen en de stuw aan de Kooikersplas. Dekking vanuit de bestemmingsreserves is daarmee ook niet nodig.

              212

Fietsverkeer
Subsidiedeel Gemeente Houten project Overeind-Heemsteedseweg-Koppeldijk ontvangen van gemeente Nieuwegein

              362

Overige verschillen < € 75.000 

               -95

               -11

Totale afwijking voor mutaties reserves

              117

              351

Vanwege de lagere kosten voor groot onderhoudsprojecten en/of verschuivingen van de planning in de uitvoering is minder onttrokken aan de onderhoudsreserves.

             -334

Vervangingen vanuit de aanbesteding openbare verlichting zijn nog niet afgerond, waardoor ook nog geen sprake was van een positief exploitatieresultaat dat in de reserve Straatverlichting werd gestort.

              163

Ontvangen subsidiedeel Gemeente Houten voor project Overeind-Heemsteedsweg-Koppeldijk gestort in reserve Beheer Openbare Ruimte ter compensatie van uitvoeringskosten die in eerdere jaren waren onttrokken

             -362

Overige afwijkingen reserves < € 75.000 

               -21

Totale afwijking na mutaties reserves

              259

             -345

 (+voordeel/-nadeel) 

 

Toelichting programma Veilige leefomgeving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Doorbelasting kostenplaatsen:  Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

-278

Opvang Oekraïne is over de programma’s heen anders verantwoord dan begroot. De uren eigen personeel t.b.v de opvang (222k) zijn in dit programma verantwoord en niet doorbelast naar andere programma’s. Ook de rijksbijdrage voor de leefgelden zijn begroot in een ander programma en in dit programma verantwoord.

321

-440

De advieskosten voor de opvang vluchtelingen, huisvesting van maatschappelijke organisaties en tijdelijke spoedzoekers op locatie Essenkade 2 is als gevolg van vertraging in het proces niet in 2022 opgeleverd en zal voor een deel in 2023 plaatsvinden. Er is een verzoek gedaan voor budgetoverheveling.

103

Overige verschillen < € 75.000 

                -  

                24

Totale afwijking voor mutaties reserves

              146

             -416

Geen mutaties reserves

Totale afwijking na mutaties reserves

              146

             -416

 (+voordeel/-nadeel) 

Toelichting programma Betrokken bij samenleving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Bestuur en college
Dit betreft meerdere kleinere verschillen, waaronder lagere kosten voor juridische adviezen (€ 59.000), communicatie en voorlichting (€ 54.000), burgerparticiaptie samenlevingsagenda (€ 52.000) en werkzaamheden door derden tbv college (€ 42.000).
Een deel van de Spuk-inkomsten ivm opvang Oekraine is verantwoord in dit programma (€ 77.000)

              264

                77

Doorbelasting kostenplaatsen
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

              261

Overige verschillen < € 75.000 

               -54

                24

Totale afwijking voor mutaties reserves

              471

              101

Geen mutaties reserves

Totale afwijking na mutaties reserves

              471

              101

 (+voordeel/-nadeel) 

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Algemene Uitkering - Decembercirculaire 2022: D e mutaties uit de decembercirculaire 2022 konden niet meer in de begroting verwerkt worden (totaal 1,333 miljoen).
Het resterende verschil van 0,137 miljoen is ontstaan door afrekeningen over voorgaande jaren.

                77

           1.470

Overhead en saldo kostenplaatsen
Tussentijdse personeelsmutaties worden niet verwerkt via de kostenverdeling naar producten, maar via saldo kostenplaatsen. Bij de jaarrekening ontstaat in dit programma daardoor een verschil van € 98.000 (nadeel). Er zijn minder concernbrede kosten voor ict/informatisering (€ 223.000 V) en minder facilitaire kosten (€ 84.000 V).

              210

             -186

Financiering (Treasury): De betaalde rente op geldleningen was lager dan begroot (€ 125.000 V) en hogere ontvangsten rente en dividend (€ 54.000 V)

              140

                54

Algemene baten en lasten: De beschikbare budgetten voor kosten voor inhuur personeel in verband met knelpunten in de organisatie, implementatie omgevingswet, stelpost salarissen zijn niet volledig benut. Daar tegenover staan ook lagere onttrekkingen uit de reserves Organisatieontwikkeling en Implementatie omgevingswet.

              875

Algemene baten en lasten: de toe te rekenen btw aan afvalstoffen- en rioolheffing is hoger dan verwacht, waardoor er een voordeel ontstaat in dit programma

              659

Lokale heffingen: Er zijn extra opbrengsten OZB woningen eigenaren (€ 49.000 V) en OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers (€ 129.000 V). Daarnaast is er een geringe overige verschillen (€ 16.000)

                 -8

              195

Overige verschillen < € 75.000 

                64

                -  

Totale afwijking voor mutaties reserves

           1.358

           2.192

Mutaties reserves:

Storting in bestemmingsreserve Overlopende posten Armoedefonds

             -250

Lagere onttrekking bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

             -461

Lagere onttrekking bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet

             -105

Geen onttrekking uit bestemmingsreserve Duurzaam ICT-beheer

             -210

Verliesneming Vinex onttrokken uit reserve Concern weerstandsvermogen grondexploitatie

              187

Totale afwijking reserves

               -63

             -776

Totale afwijking na mutaties reserves

           1.295

           1.416

 (+voordeel/-nadeel) 

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51