JAARVERSLAG

BBV Indicatoren

Verplichte BBV indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een uniforme basisset beleidsindicatoren voor om (tenminste) op te nemen in begroting en jaarverslag. Deze set van 29 effectindicatoren behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. De betreffende indicatoren zijn voor een deel verwerkt in de verschillende programmateksten en enkele paragrafen van deze begroting en zijn herkenbaar door de toevoeging ‘(BBV)’achter een betreffende indicator. 18 indicatoren zijn echter opgenomen in voorliggende bijlage. Dit laatste is gebeurd op basis van inhoudelijke argumenten. Bijvoorbeeld omdat andere indicatoren beter passen in de Houtense programma’s gezien het lopende en voorgenomen beleid en/ of omdat de beschikbaarheid van actuele cijfers van sommige BBV-indicatoren minder goed aansluit op de planning van de Houtense P&C-cyclus. Het totaal aan BBV-indicatoren is met deze bijlage echter compleet zodat hiermee ook wordt voldaan aan de betreffende richtlijn van het BBV.

Omschrijving

Bron

Realisatie

2019

2020

2021

2022

Veiligheid

Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar

Bureau Halt / WSJG

7

9

5

nnb

Geweldmisdrijven per1.000 inwoners  

CBS

2,8

2,7

2,3

2,0****

Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

CBS

3,3

4,3

3,4

4,1****

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

CBS

1,2

1,6

2,1

2,1****

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

CBS

1,1

1,9

1,2

1,4****

Sport, cultuur en recreatie

Niet wekelijkse sporters (%) (BBV)

GGD gezondheidsmonitor

nnb

nnb

nnb

nnb

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval (per kilo per inwoner)

CBS

128

137

136

nnb

Hernieuwbare elektriciteit (%)

Klimaatmonitor RWS

18,2 %

26,7%

nnb

nnb

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen x 1.000 euro

CBS-WOZ

321

350

378

418

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

BAG/ABF

4,8

5,8

6,2

14,0

Demografische druk (het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder per 100 personen van 20 tot 65 jaar) (%)

WSJG

69,1%

70,4%

71,5%

73,1%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)

588

623

662

723

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonhuishouden (in euro’s)

730

789

853

912

Functiemenging (%) (BBV)***

Waarstaatjegemeente

54,7 %

55,1%

56,2%

nnb

Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Waarstaatjegemeente

154,6

160.2

164,5

nnb

Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar *

Duo

1,6

2,0

1,5

nnb

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar **

Duo

15

10

10

nnb

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (%)

Duo

1,3%

1,0%

1,2%

nnb

Sociaal domein

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Waarstaatjegemeente

741,5

758,7

805,1

nnb

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%)

CBS

1%

1%

0%

nnb

Kinderen in een uitkeringsgezin

3%

3%

3%

nnb

Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV)

Verwey Jonker Instituut KIT

1%

2%

1%

nnb

Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV)

CPB

75,2%

75,1%

74,4%

75,2%

Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV)

CBS-Participatiewet WIL

187,1

234,6

205,8

nnb

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV)

CBS-participatiewet

97,0

187,7

218,6

204,7

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV)

CBS

10,1%

10,1%

12,1%

10,7%

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)

CBS

0,8%

0,8%

0,9%

0,8%

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)

CBS

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV)

CBS-Monitor

330

350

370

340

* Met absoluut verzuim wordt bedoeld dat een scholier niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling.

** Met relatief verzuim wordt bedoeld dat een scholier ongeoorloofd wegblijft van de school waar die is ingeschreven (spijbelgedrag etc.)

*** De functiemengingindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen woningen en banen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
**** Voorlopige cijfers

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51