Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Wat heeft het gekost?

Programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie - Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2021
Primitieve
begroting
2022
Begroting
na
wijziging
2022

Rekening
2022


Verschil begroting
na
wijziging
vs
rekening
2022

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

lasten

A1

Lokale heffingen

659.064

729.926

729.926

738.061

-8.135

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

604.869

76.866

76.866

A3

Overhead

12.555.842

12.754.558

13.017.896

14.069.244

-1.051.348

A4

Saldo financieringsfunctie

29.729

128.484

171.949

32.327

139.622

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

36.575

25.034

25.034

23.737

1.297

A6

Overige baten en lasten

2.502.903

2.127.461

3.937.864

1.801.522

2.136.342

A7

Onvoorzien

63.214

63.214

63.214

A8

Mutaties reserves

7.464.250

150.000

4.891.157

4.954.082

-62.925

Totaal lasten

23.248.363

16.583.546

22.913.906

21.618.973

1.294.933

baten

A1

Lokale heffingen

13.397.375

13.577.198

13.577.198

13.771.823

194.625

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

68.019.236

67.650.705

76.328.695

77.798.658

1.469.963

A3

Overhead

317.974

293.231

350.831

164.522

-186.309

A4

Saldo financieringsfunctie

72.203

10.000

10.000

64.027

54.027

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

A6

Overige baten en lasten

2.025.400

1.170.834

1.406.296

2.065.599

659.303

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

6.874.937

1.920.146

8.660.404

7.884.453

-775.951

Totaal baten

90.707.125

84.622.114

100.333.424

101.749.081

1.415.657

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-67.458.762

-68.038.568

-77.419.518

-80.130.108

2.710.590

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51