Programmaverantwoording

Programma Veilige leefomgeving

Inleiding

Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Een veilige omgeving betekent dat zo min mogelijk sprake is van (georganiseerde) criminaliteit, dat de fysieke en sociale veiligheid op orde is en dat de gemeente goed voorbereid is op een crisis. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo houden. We werken al vele jaren intensief samen met partners in het veiligheidsdomein. Deze structurele, integrale aanpak op verschillende veiligheidsgebieden werpt zijn vruchten af.  

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2020-2023  zijn de kaders neergelegd voor het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren. Het Integraal Veiligheidsplan kent 3 prioriteiten:  
* Veilige wijken,  
* Het tegengaan van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit,  
* Zorg & veiligheid 

Het programma bestaat uit de volgende deelprogramma's: 

  • Deelprogramma Sociale veiligheid en openbare orde 
  • Deelprogramma Fysieke veiligheid en crisismanagement 

Zie de bestuurlijke beschouwingen voor een samenvatting van dit programma

De Monitor Sociale Kracht wordt nog slechts één keer per twee jaar uitgevraagd. In 2022 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden. Voor veel effectindicatoren zijn daarom geen recente gegevens beschikbaar en staat er een "X" in de kolom "realisatie 2022".

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze dit programma zijn verbonden partijen zijdelings betrokken. Als de VRU, RUD of Stichtse Groenlanden een bijdrage kunnen leveren aan zicht op een gebied of aan een project, dan maken we hierover afspraken. Verder werken we samen met de politie, het Openbaar Ministerie en zorgpartners.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Programma Risicobeheersing (nader uitgewerkt in vastgestelde begroting 2022 VRU)
De VRU inventariseert risico’s van branden, rampen en crises. Zij adviseert het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd over de risico’s. Daarmee proberen ze risico’s niet te laten ontstaan, dan wel zo klein mogelijk te maken. Verder richt de VRU zich op het voorkomen en beperken van (brand)gevaar en op voorkomen van ongevallen voor mens en dier door o.a. brand of gevaarlijke stoffen. Hierin betrekken zij actief burgers, bedrijven en instellingen om zo het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te stimuleren.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51