Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen.
Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld voor groot onderhoud- en vervangingsprojecten (GO+V) in de openbare ruimte. Voor het maken van goed onderbouwde jaarplannen wordt vanaf 2023 gewerkt met een 5-jarig Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de openbare ruimte. Dit MJOP wordt ieder jaar geactualiseerd een aangevuld met een nieuwe jaarschijf. Dit geactualiseerde MJOP wordt jaarlijks meegenomen bij het opstellen van de perspectiefnota.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51