Paragrafen

Paragraaf Wet open overheid

Op 1 mei 2022 werd de Wet open overheid (Woo) van kracht. Deze kent een passieve (op verzoek) en een actieve (op eigen initiatief) openbaarmakingsplicht. Hiertoe is in- en extern gecommuniceerd over de nieuwe Woo, is een (voorlopige) contactpersoon aangewezen en zijn de interne procedures rondom de voormalige Wet openbaarheid bestuur aangepast. Wanneer nodig worden deze geactualiseerd met de nieuwste inzichten en/of eisen.

Aansluitend daaraan is gemeente breed onderzocht wat (welke documenten/stukken, uit welke processen, waar opgeslagen, wiens verantwoordelijkheid en welke privacy-eisen) de komende jaren actief openbaar gemaakt moet worden. Deze inventarisatie is in april 2022 opgestart en eind 2022 op hoofdlijnen afgerond. Tevens is een eerste inschatting gedaan van documenten (zoals college- en raadstukken, organisatiegegevens, afgehandelde Woo-verzoeken en convenanten) die als eerste actief worden geopenbaard. Zodra het tijdpad rondom die eerste tranche actieve openbaarmaking definitief bekend is, wordt een voorstel opgesteld voor het openbaarheidsbeleid/visie, verdere invoeringstraject en de besteding van de middelen. Tot slot is de besluitvorming over Anonimiseringssoftware afgerond en wordt de betreffende applicatie begin 2023 aangeschaft, geïmplementeerd en uitgerold.

In 2022 heeft de gemeente Houten de volgende passieve verzoeken om informatie behandeld:
Vóór 1 mei:    19
Vanaf 1 mei:   33, waarvan nog 9 in behandeling op 31 december 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51